Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie

Publiczna Szkoła Podstawowa im, J. Kochanowskiego w Małęczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małęczynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnych.
 • 2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Wierzbicki.
 • E-mail: robert@zsomaleczyn.pl
 • Telefon: 483655454

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie
 • Adres: Szkolna 64
 • E-mail: pgmaleczyn@wp.pl
 • Telefon: 48 365 54 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. W budynku szkoły są trzy wejścia. Dwa z nich, w tym główne zlokalizowane są przy ulicy Szkolnej. Do obu prowadzą schody z poręczami, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Trzecie wejście jest z poręczami i podjazdem dla niepełnosprawnych. Znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu i boiska szkolnego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na parterze są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, poręcze).

5. Parter budynku szkolnego jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.