Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach szkoły istnieją dwa oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 322 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września w środę. O godzinie 8:00 zapraszamy na mszę św, a po mszy o godzinie 9:30 spotykamy się w szkole. Klasy młodsze zbierają się na sali gimnastycznej, natomiast klasy 4-8 w następujących salach:

  • klasa IVa - sala 117

  • klasa IVb - świetlica

  • klasa Va - sala 102

  • klasa Vb - sala 7

  • klasa VI - sala 5

  • klasa VIIa - sala 4

  • klasa VIIb - sala 106

  • klasa VIIc - sala 105

  • klasa VIIIa - sala 111

  • klasa VIIIb - sala 112

Prosimy uczniów o przyniesienie obuwia na zmianę oraz o przestrzeganie zasad sanitarnych (zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk i zasłanianie maseczkami nosa i ust).

Serdecznie zapraszamy!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z§ 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- Bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami zostat opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zaktadce: sprawozdania finansowe, ZEAS.